Informácie o stave objednávky, storno objednávky alebo dostupnosti tovaru nás kontaktujte na email: info@nahradnemotodiely.sk

(PO-PIA od 10.00 hod do 15.00 hod)


Reklamačný poriadok


 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP Predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy /objednávky/ a prevzatím tovaru Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje kúpna zmluva /objednávka/ a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 3. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Kupujúci je povinný oboznámiť Predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vadu zistil.

 4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie zapísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch E-shopu., spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 5. Dĺžka záručnej doby pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa riadia platnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov, trvá teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum vyznačený od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 6. Tovar zaslaný späť na dobierku Predávajúci nepreberá.

 7. Pri reklamácii tovaru musí Kupujúci kompletne vyplniť reklamačný formulár, ktorý je prílohou reklamačného poriadku. /Reklamácie/ Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť vyplnený a podpísaný reklamačný formulár (stiahnuť TU) a doklad resp. kópiu dokladu o kúpe tovaru. Odporúčame tovar poistiť. Za prípadné straty zaslaného reklamovaného tovaru Predávajúcemu či už poštou alebo prepravnou spoločnosťou Predávajúci nezodpovedá.

 8. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu: MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika.

 9. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobenou výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené

 1. prirodzeným opotrebením veci

 2. nedodržaním zásad používania /nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu/

 3. mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí

 4. neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

 5. prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daným výrobcom

 6. prírodnými živlami

 7. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí /mráz, teplo/ a poškodené nevhodnou obsluhou /napr. servis/


Taktiež sa záruka nevzťahuje na:

 1. tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

  1. tovar s poškodenými záručnými blombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

  2. na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky

  3. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba

  4. poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou osobami inými než osobami autorizovaným výrobcom alebo dodávateľom

  5. tovar, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

  6. tovar s vadami spôsobenými od náhodného alebo zámerného vniknutia kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob tovaru

 2. tovar, na ktorého vady bol Predávajúcim Kupujúci upovedomený resp. upozornený v čase uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, a musel o nich vedieť.

 1. Reklamáciu vrátane odstránenie poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušnými ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladne kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu , SMS, resp. doporučeného listu a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 1. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby /ďalej len „odborné posúdenie tovaru“/. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 2. Ak je Kupujúci FO podnikateľ alebo PO, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci - podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

 3. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 50 732 382 /www.nahradnemotodiely.sk/ je Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti (zoznam je dostupný na: https://www.mhsr.sk/ ).

 4. Tento reklamačný poriadok je platný od 03.11.2017.